(в сила от 01.11.2018 г. изм. на 01.07.2021 г., изм. с сила от 22.01.01.2024 г.)

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия и правила (наричани за краткост „Общи условия“ или „Правила“) преди да използвате сайта play.DiemaXtra.bg (наричан за краткост „Сайт“) и мобилното приложение на Play Diema Xtra за Android и iOS (наричано за краткост „Приложение“).

 • Общи положения
 • 1. (изм. в сила от 22.01.2024 г.) Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 205738443, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1528ул. „Неделчо Бончев“ No 10, представлявано от Управителя си Стефана Здравкова, телефон за контакт: + 359 2 805 00 00, факс: + 359 2 805 05 06, e-mail: support@play.diemaxtra.bg, наричано по- долу за краткост „Нова“ или „Доставчик“, от една страна, и потребителите ползватели, наричани по-долу за краткост „Потребители“ или „Абонати“, на сайта play.DiemaXtra.bg и мобилното приложение Play Diema Xtra за операционни системи Android и iOS
 • 2. С настоящите Общи условия се определят редът, начинът и условията, при които Нова предоставя на Потребителите си за ползване сайта play.DiemaXtra.bg и мобилното приложение Play Diema Xtra за операционни системи Android и iOS.
 • 3. Общите условия влизат в сила от датата на публикуването им на уеб страницата play.DiemaXtra.bg.
 • 4. Настоящите Общи условия имат силата на договор и са приложими, в случай че Потребителят по категоричен и недвусмислен начин заяви намерението си да се регистрира като потребител и да сключи споразумение за ползване на услугата. Сключването на договора се извършва чрез конкретни действия, в определена последователност, които изразяват волята на Потребителя за приемане на настоящите Общи условия и обективират съгласието му да ползва предоставените от Доставчика услуги. Заплащането на услугите представлява последното действие от страна на Потребителя, с което договорът се приема за сключен. След сключване на договора, Доставчикът дава достъп до съответните услуги – спортни канали и събития (в зависимост от избрания от Потребителя/Абоната абонаментен план).
 • 5. Доставчикът си запазва правото да променя съдържанието на настоящите Общи условия. При изменение на Общите условия, в срок от 14 (четиринадесет) дни от влизането им в сила, Нова уведомява Абонатите си за измененията, публикувайки проект на изменението на уеб страницата play.DiemaXtra.bg. Когато Абонатът не е съгласен с измененията в Общите условия, то той може да се откаже от договора, без да посочва конкретна причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Последното не се прилага, когато промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство, от акт на компетентен орган или в случаите, когато промените не засягат услуги, ползвани от Потребителя/Абоната.
 • Дефиниции
 • 1. По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази, включително и когато са членувани и/или са употребени в множествено число, ще означават както следва:
 • а). „Потребител“ означава дееспособно физическо лице или юридическо лице, което е заявило ползването на Сайта и Приложението;
 • б). „Абонат“ е дееспособно физическо или юридическо лице, което е заявило ползване на Сайта и Приложението по реда, описан в Раздел V, разполага с е-mail (електронна поща) и парола, генерирани по реда на Раздел V и е заплатил съответната абонаментна цена;
 • в). „Доставчик“ означава лицето, занимаващо се с изработката, поддържането, търговията и разпространението на Услугите, предмет на настоящите Общи условия и правила, а това е именно „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД;
 • г). „Приложение“ означава мобилното приложението за Android и iOS, създадено и пуснато в експлоатация от Нова, носещо наименованието Play Diema Xtra;
 • д). „Сайт“ означава сайтът, собственост на Нова, предмет на настоящите Общи условия и правила, а именно play.DiemaXtra.bg. ;
 • е). „Услуга“ представляват заедно и поотделно сайтът play.DiemaXtra.bg и приложението Play Diema Xtra, които Потребителят може да използва с всяко съвместимо устройство изрично и конкретно посочено в настоящите Общи условия и правила;
 • ж). „E-mail“ (електронна поща) означава посочен от Потребителя електронен адрес, с който лицето се регистрира и идентифицира в Сайта и Приложението;
 • з). „Парола“ означава съвкупност от букви и/или цифри, представляващи код, който заедно с E-mail-а индивидуализира Потребителя/Абоната и му предоставя възможност за достъп до профил за извършване на валидни заявки за предлаганите от сайта play.DiemaXtra.bg и приложението Play Diema Xtra Услуги. Паролата трябва да съдържа латински букви (a-z; A-Z), да е с дължина от най-малко 6 (шест) до максимум 20 (двадесет) символа, без отстояние между тях, като не е задължително, но е препоръчително, да съдържа едновременно малки и големи букви, цифри (от 0 до 9) и знаци (символи);
 • и).„Профил на Потребителя“ е отделна част в Сайта и Приложението, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на E-mail и Парола. В профила си Абонатът може да проследява всички свои сключени договори (заявени услуги); к). „Устройство“ означава всяко мобилно устройство с общо предназначение – компютър, таблет или телефон, отговарящо на изискванията, посочени в Раздел IV, т. 3 от настоящите Общи условия;
 • й). „Устройство“ означава всяко мобилно устройство с общо предназначение – компютър, таблет или телефон, отговарящо на изискванията, посочени в Раздел IV, т. 3 от настоящите Общи условия;
 • к). „Действащо законодателство“ означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов нормативен или ненормативен акт, който засяга пряко Сайта и Приложението, както и Доставчика (и/или неговата дейност) и/или Потребителя (и/или неговата дейност).
 • л). IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • м). „Директен маркетинг" е предлагане на Потребител/Абонат по пощата, E-mail, по телефона или по друг директен начин на информация за нови функционалности и съдържание на Сайта play.DiemaXtra.bg и Приложението Play Diema Xtra, за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, на информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, както и извършване на допитване с цел проучване относно предлагани услуги.
 • н). „Платежен контрагент“ е трето лице – търговски партньор на Нова, чрез което се извършва заплащането на Услугата.
 • о). „Регламент № 2017/1128“ e Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. За целите на този Регламент понятията по-долу следва да имат следното значение:
 • - „абонат“ е потребител, който съгласно договор с доставчик за предоставяне на услуга за онлайн съдържание, има право на достъп и на използване на такава услуга в държавата членка на пребиваване.
 • - „потребител“ е всяко физическо лице, което съгласно договор, попадащ в обхвата на този Регламент, действа извън рамките на своята търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност.

 • - „държава членка на пребиваване“ е държавата членка, определена въз основа на чл. 5 от горепосочения Регламент, в която се намира действителното и трайното място на пребиваване на абоната.
 • - „временно се намира/т/ в държава членка“ означава обстоятелството, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване за ограничен срок.
 • Същност на предоставяните Услуги
 • 1. Сайтът play.DiemaXtra.bg и Приложението Play Diema Xtra за операционни системи Android и iOS са изключителна собственост на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД.
 • 2. Сайтът play.DiemaXtra.bg представлява уеб базирано средство, предлагащо на спортните фенове богато и разнообразно спортно съдържание, за възмездно предоставяне на услуга от разстояние, чрез използването на електронни средства, след изричното заявление от страна на получателя на услугата (Потребител/Абонат).
 • 3. С регистрацията си в Сайта Потребителят се съгласява изрично и безусловно с настоящите Общи условия и правила, както и с всички последващи промени в тях, и се задължавате да ги спазва. В случай че Потребителят/Абонатът не е съгласен с някои или всички условия, изложени в Общите условия, и/или не отговаря на посочените в тях изисквания, Потребителят не може да използва Сайта и Приложението. С регистрацията си на Сайта съответното лице придобива качеството „Потребител“, а след заплащане на съответната сума, качеството „Абонат“ и придобива правото да използва Услугите за лични и некомерсиални цели.
 • 4. Услугите, предлагани от Сайта и Приложението, включват получаване на достъп до гледане в реално време („стрийминг“) до линейни спортни канали Diema Sport („Диема Спорт“), Diema Sport 2 („Диема Спорт 2“), Diema Sport 3 („Диема Спорт 3“) и FightKlub HD („Файтклуб“), както и до отделни спортни събития, посочени в Сайта или Приложението, (за справка www.diemaxtra.nova.bg/important). Броят на планираните за излъчване на живо отделни спортни събития може да варира в различните периоди от време, за което Доставчикът не носи отговорност. Нова не носи отговорност и за възможна промяна в съдържанието на каналите, излъчвани на живо. ВАЖНО!!! Извън територията на Република България, са достъпни мачовете от Първа професионална футболна лига, Втора професионална футболна лига и Купата на България или допълнителни събития, изрично упоменати в Сайта и/или Приложението. Повече информация за услугите, които са достъпни извън територията на Република България, може да се получи в секцията „Помощ“ на Сайта и Приложението.
 • Технически изисквания и параметри
 • 1. (изм. в сила от 22.01.2024 г.) Сайтът представлява уеб базирана платформа, достъпна чрез повечето интернет браузъри (за компютри: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и Apple Safari ; за мобилни устройства с операционна система iOS 12+ и/или Android 6x съответно приложни софтуери Apple Airplay и Google Chrome). Нужно е да разполагате и с постоянна интернет свързаност, която да е с минимална скорост 1 Mbit/s за SD качество и 5 Mbit/s за HD качество.
 • 2. (изм. в сила от 22.01.2024 г.) Услугата е достъпна и чрез мобилни телефони и таблети. Достъпът от съответни мобилни устройства, ползващи по-стари версии на операционна система Android 6x и iOS 12+, няма да бъде възможен.
 • 3. (изм. в сила от22.01.2024 г.) Достъпът до Сайта и Приложението може да се реализира при спазване на следните минимални технически изисквания:
  за компютри – версии анонсирани през последните 12 месеца на уеб браузърите: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.
  за операционни системи iOS 12.0 или Android 6 и по-високи версии;
 • 4. (изм. в сила от 05.02.2021 г., изм. в сила от 22.01.2024 г.) Абонатът има право да ползва Услугата едновременно на не повече от 2 (две) крайни клиентски (потребителски) устройства. Даден Потребител/Абонат не може да гледа спортно събитие или програмите Diema Sport („Диема Спорт“), Diema Sport 2 („Диема Спорт 2“),Diema Sport 3 („Диема Спорт 3“) и FightKlub HD на повече от едно крайно устройство по едно и също време.
 • ВАЖНО!!! Видео стриймингът може да черпи много голям обем от интернет трафика - това влияе основно на Потребители, ползващи 2.5G/3G/4G/5G трафик/обмяна на данни през съответния мобилен абонаментен план.
 • Заявяване, инсталиране, регистрация и деактивиране на Услугите
 • 1. Предоставянето на Услугите се извършва на основание настоящите Общи условия и правила, които се приемат при регистрация, извършена по реда, описан по-долу.
 • 2. (изм. в сила от 01.11.2018 г.) Достъпът до Услугите се осъществява на базата на заявка, подадена чрез/през Сайта или Приложението, като за целта Потребителят следва:
 • - да създаде регистрация с E-mail и Парола;
 • - да се запознае с настоящите Общи условия и правила и да потвърди съгласието си с тях.
 • За целта Потребителят следва внимателно да прочете настоящите Общи условия и в случай, че е съгласен с тях, да маркира с отметка полето за съгласие с Общите условия в регистрационната форма и да натисне виртуалния бутон „Регистрирай се сега“. Съгласието, изразено при условията на предходното изречение, представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. При ползване на Приложението, Потребителят трябва да свали и инсталира Приложението Play Diema Xtra от Apple Store за Потребителите, използващи мобилно устройство с операционна система iOS, от Google Store, за тези използващи Android и от Huawei App Gallery за Потребителите, използващи мобилно устройство марка Huawei. Потребителят се съгласява с Общите условия при сваляне (download) на Приложението на мобилното си устройство и удостоверява приемането на Правилата с натискане на бутона “Install”; На следващо място Потребителят следа да избере конкретна услуга/абонаментен план, който да заплати, за да получи достъп до Услугите. Когато Абонат, който е страна по договор за предоставяне на Услуги съгласно настоящите Общи условия и правила, е юридическо лице или едноличен търговец, физическото лице, което е извършило регистрацията по предвидения по- горе ред, се счита за оторизирано от съответното юридическо лице или едноличен търговец за извършване на тази регистрация. В случай че Абонатът желае да получава фактура, същият следва да предостави и следната информация: наименование на фирмата/физическото лице (МОЛ); седалище и адрес на управление; ЕИК/ЕГН; ИН по ЗДДС (където е приложимо); адрес за кореспонденция; E-mail и актуален телефон. С цел избягване на всяко съмнение Услугата може да се ползва само за лични (нетърговски) цели на Абоната. При желание на Абонат за промяна на регистриран E-mail, същият следва да се свърже с електронния адрес за поддръжка на услугата - support@play.diemaxtra.bg.
 • 3. Услугата се активира след потвърждаване на плащането от страна на съответния Платежен контрагент, съобразно избрания начин на плащане от страна на Потребителя.
 • 4.При сключването и подновяването на Потребителски договор Нова удостоверява, че държавата на пребиваване на Потребителя е Република България, по-конкретно: за физически лица - български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България – чрез проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) и информация за държавата от платежния контрагент с цел определяне на държавата членка, в която абонатът получава достъп до услугата за онлайн съдържание; По посочения начин Нова извършва и проверка на държавата членка на пребиваване на Потребителя за целите на предоставянето на Услугата, когато Потребителят временно се намира в друга държава членка.
 • 5. Нова има право да поиска от Потребителя да предостави и останалата информацията, която е необходима за определяне на държавата членка на пребиваване на Потребителя в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент No 2017/1128, в това число предвидените в параграф 1 от този член средства и документи. Нова има право да използва/обработва събраната информация в съответствие с регламента, като гарантира, че използваните средства са разумни, пропорционални и ефективни.
 • 6. По отношение на Потребителите, които към 01.04.2018 г. ползват Услугата Нова извършва проверка за държавата членка на пребиваване до 02.06.2018 г. Преценката се прави на базата на събраната във връзка със сключения Потребителски договор информация.
 • 7. Ако Нова има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на Потребителя по време на срока на предоставяне на Услугата, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на Потребителя. В такъв случай обаче може да се извършва само проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която Потребителят получава достъп до Услугата. Данните, получени чрез използваното средството за проверка се събират само в двоичен формат.
 • 8. В случай че установи, че Република България не е държавата членка на пребиваване на съответния Потребител по смисъла на Регламент No 2017/1128, Нова има право да ограничи ползването на Услугата извън територията на Република България.
 • 9. Деактивирането на Услугата („Прекратяване на регистрацията“), достъпът до която е осъществен по реда на тези Общи условия, може да се извърши от Потребителя по всяко време чрез писмена заявка, подадена на електронен адрес support@play.diemaxtra.bg. След Прекратяване на регистрацията, лицето няма право да ползва услугите на Сайта и Приложение.
 • Избор на абонаментен план. Цени на Услугите и начин на заплащането им
 • 1. За да ползва Услугата, активирана по реда на тези Общи условия, Потребителят трябва да заплати за избраната от него Услуга/абонаментен план, съгласно действащия ценоразпис на Нова.
 • 2. Заплащането за Услугата се извършва чрез избран от Потребителя Платежен контрагент. Прегледайте тук актуалния списък на Платежните контрагенти, чрез които може да бъде заплатена Услугата, както и информация за предлаганите от тях начини за плащане. Платежните и/или посредническите услуги на всеки от Платежните контрагенти са отделни от Услугата и се предоставят директно от избрания от Потребителя Платежен контрагент, съгласно прилаганите от него правила и условия. Потребителят следва да се запознае внимателно и детайлно с правилата, условията и процедурата, при които избраният от него Платежен контрагент предоставя възможност за заплащане на цената на Услугата и да ги спазва. „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД не носи отговорност за неосъществено плащане или в какъвто и да е друг случай на спор между Платежен контрагент и Потребител/Абонат.
 • 3. Преди да заплати, Потребителят трябва да извърши регистрация по реда на Раздел V от настоящите Общи условия. Настоящето правило не се отнася до специалните ред и условия за ползване на Услугите, уредени в т.4, раздел V.
 • 4.След регистрация в Сайта, Потребителят може да избира между различните услуги, посочени в раздел „Абонирай се“ на Сайта.
 • 5. След извършване на плащането Абонатът получава достъп до избранoто от него спортно събитие или достъп до каналите в зависимост от избрания абонаментен план. Ограничения за ползване на Услугите:
 • - Потребителят/Абонатът няма правото да препродава или да предоставя по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма права за ползването на Услугите;
 • - Потребителят/Абонатът няма право да препродава, да излъчва или да позволява излъчването на Услугите в места с публичен достъп или да използва по какъвто и да е било начин Услугата за търговски цели, като гарантира, че Услугата ще се ползва в помещения с ограничен достъп, предназначени за трайно ползване от конкретния Абонат;
 • - С приемането на настоящите Общи условия и правила Потребителят/ Абонатът гарантира, че Услугата няма да бъде ползвана в обществени или публични места или места включително хотелски лобита, барове, ресторанти и обществени места, както и всякакви помещения или места, предназначени за търговска цел, или такива, които имат социално и друго обществено предназначение, което предполага публично и/или масово разпространение, включително хотели, мотели, пансиони, болници, клиники и други подобни функционални структури;
 • - Абонатът няма право да записва каквато и да било част от предоставено чрез Сайта или Приложението съдържание, както и да го редактира, изменя и разпространява по какъвто и да е било начин.
 • Права и задължения на Абоната
 • 1. Абонатът има право да получава от Нова подробна информация и отговори на поставени въпроси, включително да получава съдействие за решаване на проблеми, свързани с ползването на Услугите;
 • 2. Абонатът се задължава да упражнява правата си за ползване на Услугите, предоставяни от Сайта и Приложението, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове, настоящите Общи условия и правилата за ползване;
 • 3. Абонатът носи отговорност за опазване на своите E-mail и Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговия E- mail и Парола. Абонатът се задължава да информира незабавно Доставчика, в случай че научи за каквато и да било злоупотреба или неразрешено ползване на потребителските му идентификатори - E-mail и Парола;
 • 4. Абонатът се задължава да не записва, възпроизвежда, тиражира, публикува или разпространява по какъвто и да било начин съдържанието, до което му е предоставен достъп чрез Услугата. Всяко такова ползване на съдържанието извън обичайното гледане за лични и некомерсиални цели ще се счита за нарушение на Закона за авторските права и сродните му права и останалото приложимо законодателство. Потребителят/Абонатът се задължава да упражнява правата си само и единствено в рамките на предлаганите Услуги, съобразно посочените дефиниции и условията на настоящите Общи условия и правила;
 • 5. Абонатът има право да бъде информиран за нови функционалности и съдържание на Сайта play.DiemaXtra.bg и Приложението Play Diema Xtra, включително и за ново съдържание, за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. В случай, че иска да получава посочената информация, Потребителят следва да заяви съгласието си неговите лични данни да бъдат обработвани от Доставчика за целите на Директния маркетинг;
 • 6. Съгласието на Потребителя личните му данни да бъдат обработвани за целите на Директен маркетинг включва: а). съгласие на Потребителя да получава чрез неговите данни за контакт или чрез функционалностите на Сайта и/или Приложението информация за нови функции и съдържание на Сайта play.DiemaXtra.bg и Приложението Play Diema Xtra, за налично безплатно съдържание или промоции/ отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и б). съгласие на Потребителя да участва в допитвания с цел извършване на проучване относно предлагани услуги.
 • 7. Потребителят може да заяви съгласието си за извършване на Директен маркетинг, както при извършване на регистрацията за ползване на Услугата, така и във всеки следващ момент до Прекратяването на регистрацията. Съгласието се предоставя като Потребителят маркира с отметка съответното допълнително поле за съгласие за Директен маркетинг, включено в регистрационната форма за ползване на Услугата и/или в Профила на Потребителя. След предоставяне на съгласие за Директен маркетинг от страна на Потребителя Доставчикът започва да предоставя услугите по директен маркетинг чрез данните за контакт на Потребителя или чрез функционалностите на Сайта и/или Приложението. Потребителят има право във всеки момент да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на Директния маркетинг и да оттегли предоставеното съгласие, като влезе в своя Профил, въвеждайки своето потребителско име и парола на play.diemaxtra.bg и отмени своето съгласие. Потребителят има право да бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица за целите на Директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване по реда на предходното изречение.
 • 8. Потребителят се задължава да полага всички възможни усилия, за да защити своята Парола, която се изисква за ползване на Сайта и Приложението, както и да не я прави достояние на трети лица. Потребителят уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп до Профила на Потребителя. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата. С цел по-добра защита на Профила на Потребителя, Доставчикът препоръчва на своите потребители периодична актуализация на паролата на всеки 3 (три) месеца. Потребителят следва да има предвид, че Доставчикът по никакъв повод не изпраща до своите потребители електронни или каквито и да били други писма, съдържащи искане за предоставяне на парола за достъп до Профила на Потребителя и в тази връзка не следва да предоставят Паролата си в отговор на подобни искания.
 • 9. При неспазване на което и да е задължение по настоящите Общи условия или в случай че е налице неизпълнение на някое от другите задължения на Потребителя, Доставчикът има право незабавно да ограничи предоставянето на Услугите или да прекрати едностранно достъпа до Услугите на Абоната, или да откаже подновяването/продължаването на Услугите с него.
 • Неправомерно поведение и действия на Потребителя
 • По смисъла на настоящите Общи условия неправомерни или неразрешени действия включват, но не се изчерпват до: а). промяна, адаптиране или декриптиране на каквато и да е част от съдържанието и изтеглянето му за съхранение на устройство на Потребителя ; б). използването на автоматично приложение, търсачка, програма за търсене или декриптиране или друго приложение, чрез което може да се осигури достъп до Услугите и да се извърши изменение или индексиране на съдържанието или на която и да е част от тях ; в). неразрешено хакерство/неоторизиран достъп или опит за хакване/неоторизиран достъп на IT системата, свързана със Сайта или Приложението ; г). събиране на информация за други Потребители с каквато и да е цел (включително Паролите, E-mail адреси, данни от Профили на Потребителите и други) ; д). преформатиране или редактиране на която и да е част от Сайта или Приложението ; е). публикуване на материалите, свързани със Сайта, Приложението и Услугите, които се разпространяват чрез тях ; ж). създаване на потребителски идентификатори посредством автоматични средства или чрез измама.
 • Права и задължения на Доставчика
 • 1. Доставчикът предприема действия и носи отговорност за отстраняване на повреди, настъпили по вина на Нова, и привеждане на Услугите в състояние на нормална работа във възможно най-кратки срокове след отпадане на причините за това.
 • 2. За повреди, появили се при нормални условия на работа, Доставчикът поема задължението да ги отстрани в най-кратки срокове в зависимост от характера на причините за повредите.
 • 3. Доставчикът ще уведомява Потребителите си за намерението да извършва профилактики, ремонти и/или изменения на Услугите, както и за сроковете за прекъсване или влошаване качеството на Услугите.
 • 4. Доставчикът е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство и като такъв се задължава да опазва предоставената от Потребителя лична информация в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни, както и на останалото приложимо законодателство.
 • 5. Потребителят се съгласява, че в хода на ползване на Услугата, IP-адресът му, началният и крайният момент на посещението, видът на браузъра и операционната система ще бъдат записани от Доставчика. Докато Потребителят/Абонатът разглежда Сайта или Приложението, системата може да изпрати до устройството на Потребителя/Абоната анонимен за приложението идентификатор на посетител – „бисквитки“ (cookies). Информация за бисквитките и управлението им се съдържа на www.nova.bg/cookies. Потребителят/Абонатът може да откаже съхраняването и/или достъпа на избрани от него бисквитки като промени настройките на браузъра, който използва. Потребителят/Абонатът е информиран, че при ограничаване на разрешенията за бисквитките Доставчикът може да бъде лишен от възможността да предоставя в пълен обем всички функционалности на Услугата. Потребителят/Абонатът е информиран и се съгласява, че някои видове бисквитки са задължителни за изправното функциониране и сигурността на Услугата и нямат възможност да бъдат ограничени или забранени освен чрез преустановяване на ползването на Услугата.
 • 6. Доставчикът не осъществява разплащанията в Сайта или в Приложението, а пренасочва Потребителя към съответните Платежни контрагенти, които притежават необходимата система за разплащания с банкови карти, банкови сметки или др. и/или мрежа от офиси, в които се приемат плащания. При пренасочване на Потребителя от Сайта или Приложението към страница на Платежен контрагент Потребителят се задължава да се увери, че страницата на съответния Платежен контрагент, към която е пренасочен за извършване на плащането, притежава необходимите атрибути и сертификати за извършване на избрания тип плащане.
 • 7. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не изпълнява правилно зададените указания за достъп до съответната платежна система или ако вината за непредоставяне на Услугата е извън компетентността на Доставчика.
 • 8. Доставчикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител/Абонат, който осъществява опит за неправомерно въздействие или манипулация на която и да е част от съдържанието на Сайта или Приложението. При установяване на такива опити, по преценка на Доставчика, е възможно да бъдат сезирани компетентните органи.
 • 9. Доставчикът не изисква и не съхранява платежна информация за Потребителите/Абонатите. Информацията, предоставена от Платежните контрагентите, които разполагат с необходимата система за плащане и отговарят на регулаторните изисквания, и получена от страна на Доставчика представлява единствено потвърждение за извършено плащане и служи за активиране на достъпа до Услугата.
 • 10. Сайтът и Приложението може да съдържат линкове към други страници или интернет ресурси. Доставчикът не контролира и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, намиращи се в тези линкове.
 • 11. Доставчикът не носи отговорност за неправилно използване на Сайта и Приложението.
 • 12. При временно ползване на Услугата в друга държава членка при условията на Регламент № 2017/1128 Нова не носи отговорност, ако качеството на доставката на Услугата е различно или по-ниско. При всички случаи за избягване на разлики в качеството на доставката е необходимо да бъде спазено минималното изискване съгласно раздел IV, т.1 по-горе.
 • Спиране и прекратяване на предоставянето на Услугите
 • Нова си запазва правото да спира и/или прекратява временно предоставянето на Услугата в следните случаи:
 • - при планирана профилактика или мероприятия свързани с подобряване на качествени параметри на Услугата, както и авария;
 • 1. при планирана профилактика или мероприятия свързани с подобряване на качествени параметри на Услугата, както и авария;
 • 2. при спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;
 • 3. при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;
 • 4. когато Потребителят ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други потребители на Доставчика или им причинява вреди;
 • 5. когато Потребителят предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията по тези Общи условия;
 • 6. в резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване възможността за предоставяне на Услугата, от всяка от страните с писмено/електронно уведомление;
 • 7. едностранно, без предизвестие, в случай че Потребителят не е отстранил нарушението на някое от задълженията си;
 • 8. при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата. Нова ще уведоми Потребителя за прекратяването като посочи причината за липса на техническа възможност.
 • Отговорност за неизпълнение
 • 1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
 • 2. Нова не отговаря пред Потребителя/Абоната за:
 • - липса на умения от страна на Потребителя/ Абоната да използва Услугата;
 • - претенции от трети лица срещу Потребителя/Абоната при и по повод ползване на Услугата;
 • - повреди по мрежата за достъп до интернет, които правят технически невъзможно предоставянето на Услугата, както и за всички други случаи при които прекъсването на излъчването се дължи на обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика;
 • - вреди, причинени на трети лица, при използване на Услугата от Потребителите/ Абонатите, както и използването на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата.
 • 3. При временно спиране на Услугата поради причини, за които Нова е отговорна, за период по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, месечният абонамент, дължим от Потребителя за ползване на Услугата, се намалява с пропорционалната част от абонамента, съответстваща на дните, през които не е предоставяна Услугата. В тези случаи един месец се счита за 30 (тридесет) календарни дни. Тази точка е приложима, само ако Потребителят/Абонатът е уведомил Доставчика, че не е бил в състояние да ползва Услугата, и не са налице основанията, посочени в т. 2 от настоящия Раздел XII.
 • 4. Нова не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в страната, Абонатът не може да ползва частично или напълно възможностите на Услугите, предоставяни Доставчика.
 • Рекламации
 • 1. Абонатът има право на рекламация за всяко несъответствие на Услугата с договореното по настоящите Общи условия.
 • 2. Рекламации могат да бъдат предявени и в случай, че е налице недостъпност на Услугата (при надлежно заявен и заплатен достъп от страна на Абоната) по вина на Доставчика.
 • 3. Доставчикът не носи отговорност при софтуерни или хардуерни проблеми с крайното устройство на Абоната, прекъсване на токозахранване при Абоната, отказ на оборудване при/от Абоната, неправилно въвеждане на кодове за достъп, прекъсване на интернет връзката при Абоната, проблеми на интернет доставчика, проблеми в Apple Store или Google Play, както и проблеми при използваните интернет браузъри - Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari и др., проблеми с платежната система на Платежния контрагент, недостатъчна свързаност, атмосферни и други природни условия, възпрепятстващи коректното ползване на Услугата, или в други случаи, независещи от Доставчика.
 • 4. Когато Доставчикът имплементира подобрения и промени в Услугата, то същите не могат да бъдат разглеждани като основание за рекламация.
 • 5. Доставчикът не дължи обезщетение при вина на някой от подизпълнителите на услугата, ако са налице такива.
 • Отказ от предявените Услуги
 • Доколкото с настоящите Правила се предоставя цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, и достъпът, до което се осъществява след заплащане, то Потребителят следва да има предвид, че след като е дал изричното си съгласие за изпълнение на Услугата, губи правото си на отказ от сключените с Доставчика договори.
 • Интелектуална собственост, авторски и сродни нему права
 • 1. Всички права върху Сайта и Приложението, както и тяхното съдържание, са обект на права на интелектуална собственост на Нова и/или свързани с Доставчика лица и са защитени в съответствие с българското законодателство.
 • 2. Съдържанието на Услугата включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, технологии, търговски марки, домейн на Сайта с всичките му елементи (словно, графично и звуково оформление). То е изключителна собственост на съответния му притежател, а именно „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Ето защо Абонатът се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да е било информация, обект на защита.
 • 3. Всички права върху съдържанието, достъпно чрез Сайта и Приложението, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, което по силата на действащото българско законодателство се санкционира.
 • Лични данни
 • 1. Лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • 2. (изм. на 05.02.2021 г.)„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на действащото приложимо законодателство. Данните за идентификация и контакт с „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД като администратор на лични данни са посочени в началото на настоящите Правила. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на личните данни са dpo.diemaxtraplay@ntv.bg.
 • 3. Във връзка с предоставянето на Услугата Доставчикът събира и обработва определени лични данни и друга информация за Потребителя/Абоната, чрез които Потребителят/Абонатът би могъл да бъде идентифициран. С приемането на тези Правила, Потребителят/Абонатът се считат за информирани, че част или всички от данните, които предоставят или са представили на Доставчика и чрез които може да бъде идентифициран, включително потребителско име (адрес на електронна поща), три имена, ЕГН (когато е приложимо), телефонен номер и всяка друга информация, чрез която може да бъде идентифициран, са лични данни и са обект на защита от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни, както и на останалото приложимо законодателство. Потребителят/Абонатът  декларират, че личните данни и всяка друга информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.
 • 4. При извършване на регистрация за ползване на Услугата Потребителите предоставят на Доставчика информация относно своите име и фамилия, адрес на електронна поща, като въвеждат в регистрационната форма и избрана за целите на регистрацията Парола. Когато Потребител юридическо лице или едноличен търговец заяви желание да получи фактура за предоставена Услуга, същият следва да предостави на Доставчика и следната информация: наименование на фирмата/физическото лице (МОЛ); седалище и адрес на управление; ЕИК/ЕГН; ИН по ЗДДС (където е приложимо); адрес за кореспонденция; е-mail и актуален телефонен номер. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
 • 5. За удостоверяване на извършена регистрация на Потребител Доставчикът може да съхранява в лог-файлове на сървъра си IP адреса на регистриран Потребител, данни за началния и крайния момент на посещението, за вида на браузъра и операционната система, модела на устройството, използвани от Потребителя както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на съответния Потребител и за възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 • 6. Потребителят/Абонатът на Услугата следва да имат предвид, че Доставчикът при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за Потребителите, които а). разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или б). се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Услугата, като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на Доставчика.
 • 7. Потребителят/Абонатът е информиран , че Доставчикът обработва личните данни на Потребителя/Абоната за следните цели: а). сключване и изпълнение на договор между Потребителя и Доставчика за ползване на Услугата съгласно настоящите Общи условия, както и реализиране на правата и интересите на Потребителя и на Нова, свързани с ползването и предоставянето на Услугата; б). осъществяване на Директен маркетинг по смисъла на настоящите Обши условия и в). изчисляване на броя потребители на Услугата и други статистически цели. Доставчикът няма право да използва данните за цели, различни от посочените в настоящите Общи условия.
 • 8. Обработването на личните данни на Потребителя за целите по т. 7, б. а). е необходимо за активиране на Услугата и изпълнението на сключения между Потребителя и Доставчика договор за ползване на Услугата съгласно настоящите Общи условия. Посоченото обработване се извършва и на база предоставеното съгласие на Потребителя с настоящите Правила. Обработването на личните данни на Потребителя от Доставчика за целите т. 7, по б. б). се извършва на база на изрично и отделно предоставено съгласие на Потребителя/Абоната за обработване на личните му данни за целите на осъществяване на Директен маркетинг по смисъла на настоящите Правила. Обработването на личните данни на Потребителя за статистически цели се извършва на база предоставеното съгласие на Потребителя/Абоната с настоящите Правила.
 • 9. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли предоставеното при регистрацията съгласие неговите лични данни да бъдат обработвани за сключване и изпълнение на договор за ползване на Услугата, предоставяна чрез play.DiemaXtra.bg и Play Diema Xtra при настоящите Общи условия. Оттеглянето на посоченото съгласието води до прекратяване на договора за ползване на Услугата, сключен съгласно настоящите Общи условия. Съгласието с Общите условия може да бъде оттеглено при условията за деактивиране на Услугата – чрез писмено съобщение до Доставчика на електронен адрес support@play.diemaxtra.bg. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли и съгласието си неговите лични данни да бъдат обработвани за целите на Директния маркетинг, в случай, че е предоставил такова. С оттеглянето на съгласието за Директен маркетинг сключеният между Потребителя/Абоната и Доставчика договор за предоставяне на Услугата, съгласно настоящите Общи условия, запазва действието си, но ще бъде преустановена възможността Потребителят/Абонатът да получава допълнителни услуги и информация, свързани с нови функционалности и съдържание на Сайта play.DiemaXtra.bg и Приложението Play Diema Xtra, включително и информация за налично безплатно съдържание или промоции/отстъпки за ползване на Сайта и/или Приложението, напомняне за изтичащ абонамент, както и информация за нови услуги на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Потребителят/Абонатът може по всяко време да оттегли и предоставеното при регистрацията съгласие неговите лични данни да бъдат обработвани за статистически цели, като в този случай предоставянето на Услугата, съгласно настоящите Общи условия, ще продължи.
 • 10. Потребителят/Абонатът е информиран, че оттеглянето на съгласието му не засяга законосъобразността на обработването на личните данни на Потребителя/Абоната, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
 • 11. (изм. на 05.02.2021 г.)Потребителят/Абонатът е информиран и се съгласява, че за целите на предоставянето на Услугата Доставчикът може да предостави достъп до лични данни на Потребителите на следните лица: а). ръководни и експертни служители на Доставчика, които действат под ръководството на Доставчика в качеството му на администратор на лични данни и обработват лични данни на Потребители/Абонати в изпълнение на служебните си задължения, свързани с Услугата; б). „БИАНОР СЪРВИСИЗ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175044321, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Оборище, ул. „Черковна" №78, което юридическо лице въз основа на Договор за предоставяне на софтуерни услуги, предоставя услуги по техническа поддръжка във връзка с Услугата; в). Платежни контрагенти, чрез които се извършва заплащането на свързаните с ползването на Услугата такси, включени в този списък; г). други оправомощени от Доставчика лица, които подпомагат Доставчика за предоставянето на Услугата. В нормативно установени случаи Доставчикът предоставя лични данни на Потребителите на компетентните държавни органи, институции и лица, съгласно предвидените в закона условия и процедури.
 • 12. Периодът на обработка на личните данни на Потребителите започва с регистрацията и завършва с Прекратяването на регистрацията на съответния Потребител/Абонат. Прекратяването на регистрацията може да се основава на доброволното решение на Потребителя/Абоната или да бъде инициирано от Доставчика. Доставчикът може да поиска Прекратяване на регистрацията на Потребителя/Абоната при наличието на причини, включително, но не ограничени до, неправомерни действия на Потребителя/ Абоната, основания за спиране или преустановяване предоставянето на Услугата, прекратяването на договорните отношения между Доставчика и Потребителя, в случаите по т.4.4., Раздел V и др.
 • 13. Предоставените от Потребителя/Абоната лични данни се заличават от Доставчика в следните срокове: а). в случай че Потребител/Абонат оттегли съгласието си с Общите условия и/или заяви Прекратяване на регистрацията съгласно Раздел V, т.4 от настоящите правила, в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаване на посоченото изявление Доставчикът ще закрие Профила на Потребителя/Абоната и ще заличи всички данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва; б). в случай, че Прекратяването на регистрацията на Потребителя бъде инициирано от Доставчика, Доставчикът деактивира Услугата и в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на такова деактивиране закрива Профила на Потребителя/Абоната и заличава всички лични данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва; в). в случай, че Услугата не бъде активно използвана от Потребител/Абонат в продължение на повече от 12 (дванадесет) месеца, Доставчикът служебно деактивира Услугата и в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на такова деактивиране закрива Профила на Потребителя/Абоната и заличава всички лични данни на Потребителя/Абоната, които съхранява и обработва. „Активно използване на Услугата“ по смисъла на предходното изречение означава в посочения период Потребителят да е извършил поне еднократно избор и заплащане на който и да е от абонаментните планове, посочени в настоящите Правила.
 • 14. Доставчикът заличава данни на Потребител/Абонат и когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
 • 15. Доставчикът се задължава да обработва, използва и съхранява всички лични данни на Потребител/Абонат законосъобразно и добросъвестно, гарантирайки тяхната конфиденциалност. Доставчикът, в качеството си на администратор на лични данни, съхранява и обработва данните само в цифров формат. За да се гарантира сигурността на данните на Потребител/Абонат и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, Доставчикът предприема необходимите специални технически и организационни мерки за защита, като извършва и периодичен преглед и актуализация на водените регистри с лични данни и прилаганите мерки. Мерките за защита на данните на Потребител/Абонат, предприети от Доставчика, са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
 • 16. Потребителят/Абонатът има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, съхранявани от Доставчика. При упражняване на правото си на достъп Потребителят/Абонатът има право по всяко време да поиска от Доставчика: а). потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; б). съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; в). информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Потребителя/Абоната. Доставчикът предоставя горната информация безплатно. При смърт на Потребител/Абонат - физическо лице правото на достъп до съхраняваните за него лични данни се упражнява от неговите наследници.
 • 17. Потребителят/Абонатът има право по всяко време да поиска от Доставчика да: а). заличи, коригира или блокира лични данни на Потребителя/ Абоната, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да б). уведоми третите лица, на които са били разкрити лични данни на Потребителя/Абоната относно всяко заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, извършено в съответствие с б. а)., с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • 18. Правата на Потребител/Абонат по т. 16 и т. 17 се осъществяват с лично писмено заявление до Доставчика в качеството му на администратор на лични данни. Такова заявление може да бъде отправено и по електронен път, като бъде подписано с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Освен от Потребителя/Абоната, заявлението може да бъде отправено и от изрично упълномощено от Потребителя/Абоната лице чрез пълномощно.
 • 19. Заявлението следва да съдържа: а). име, адрес и други данни за идентифициране на съответния Потребител/Абонат; б). описание на искането; в). предпочитана форма за предоставяне на информацията по т.16; г). подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
 • 20. Доставчикът може да предостави информацията по т. 16 под формата на устна или писмена справка. Потребителят/Абонатът може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.
 • 21. Доставчикът разглежда заявлението по т. 16 и т. 17 и се произнася по тях в 30- дневен срок от датата на подаване на съответното заявление. Посоченият срок може да бъде удължен от Доставчика или изрично оправомощено от него длъжностно лице до 60 (шестдесет) дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Доставчика. Доставчикът отказва достъп до лични данни на Потребител/Абонат, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено или ограничено със закон. Доставчикът писмено уведомява заявителя за решението да предостави или не съответната информация. Уведомяването се извършва лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.
 • 22. Потребителят/Абонатът има право да възрази пред Доставчика срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, Доставчикът преустановява обработването на съответните данни изобщо или за конкретна цел. Правата на Потребителя/Абоната да възрази срещу обработването на данните му за целите на Директен маркетинг са посочени в Раздел VIII, т. 7 от настоящите Правила.
 • 23. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят/Абонатът потвърждава, че а). е уведомен относно правата и задълженията си, посочени в настоящите Правила; б). доброволно предоставя личните си данни и всяка друга информация, която предоставя във връзка с Услугата и в). заявява свободно своето информирано и недвусмислено съгласие Нова да събира и обработва, в т.ч. и да предоставя на посочените в тези правила трети лица, личните данни на Потребителя/Абоната и всяка друга информация, предоставена от Потребителя/Абоната, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство и съгласно посочените в настоящите Правила условия и цели.
 • 24. Сайтът и/или Приложението могат да съдържат препратки или линкове към интернет страници, поддържани от трети лица, чиито дейности по обработка на данни Доставчикът не контролира. Предупреждаваме всеки Потребител/Абонат, че ако кликнат върху такъв линк, те ще бъдат препратени към интернет страници на тези трети страни. Доставчикът не упражнява контрол върху такива страници и лица и, съответно, не може да поеме никаква отговорност за прилаганите от тях способи за обработване на личните данни на посетителите им и свързаните с това мерки и процедури за защита на личните данни. Преди да започнат да използват съдържанието или услугите, предоставяни от интернет страници, към които Сайтът и/или Приложението препращат, Потребителят/Абонатът следва да се запознаят с публикуваните на тези интернет страници условия за поверителност и други правила и процедури, засягащи личните данни и други лични права на посетителите им. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли за конкретен Потребител/Абонат в резултат на осъществен достъп до и/или използване на такива интернет страници, включително и в случай на нарушени техни права, свързани със защитата на личните им данни.
 • Допълнителни разпоредби
 • 1. За всички неуредени в Общите условия въпроси за предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на Действащото българско законодателство.
 • 2. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали разпоредби.
 • 3. Всички евентуални спорове, възникнали между Доставчика и Потребителя/Абоната във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящите Общи условия, ще се решават от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения, а когато това се окаже невъзможно – от съответния компетентен съд в град София. Приложимият език при такива възможни противоречия ще е българският.
 • 4. Всякакви въпроси от страна на Потребителя относно предоставянето на Услугата, цени и условията на плащане, абонаментни планове, технически проблеми, прекратяване на правоотношенията, поддръжка и други могат да се отправят на support@play.diemaxtra.bg.
 • Утвърдил: Стефана Здравкова, Управител